Årsmöte 19 mars 2012

 

Kallelse till Heliga Kors Gospel Årsmöte 2012

Datum och tid: Måndag 19 mars kl 20:00

Plats: Kyrkans Hus, Ronneby

 

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.

8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

12. Val av styrelse

13. Val av valberedare

14. Inkomna motioner

      - Förslag på nya stadgar

15. Övriga frågor

      - Julgospel

16. Mötets avslutande

 

Välkomna till årsmötet!

 

Styrelsen

Nyhetsarkiv