Kallelse HKG årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte 2016

Heliga Kors Gospel

Datum och tid: Måndag 29 februari,  kl 20:00 (i samband med ordinarie körövning)

Plats: Kyrkans Hus, Ronneby

Föredragningslista  

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.

8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

12. Val av styrelse

13. Val av valberedare

14. Inkomna motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2016-02-22

Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsarkiv