Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte HKG 2023
 
Kallelse till
ÅRSMÖTE 2023
Heliga Kors Gospel
Datum: 2023-03-13 kl 20:00
Plats: Kyrkans Hus i Ronneby, (i samband med körövning)
 
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Val av mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
§ 5 Val av person att justera protokollet tillika rösträknare
§ 6 Godkännande av dagordningen
§ 7 Verksamhetsberättelse
§ 8 Ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
§ 11 Verksamhetsplan
§ 12 Val av styrelse
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 15 Mötets avslutande
 
 
 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-27
 
Välkomna!

Nyhetsarkiv