Kallelse till årsmöte

Kallelse till Heliga Kors Gospel Årsmöte 2013

Datum och tid: Måndag 11 mars kl 20:00 (isamband med övningen)

Plats: Kyrkans Hus, Ronneby

 

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.
8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelse
13. Val av valberedare
14. Inkomna motioner
15. Övriga frågor
• Förslag på logga
16. Mötets avslutande

 

Välkomna!

//Styrelsen

Nyhetsarkiv