Kallelse till Årsmöte 2015Kallelse till Årsmöte 2015

Heliga Kors Gospel

Datum och tid
: Måndag 9 mars,  kl 19:00

Plats: Kyrkans Hus, Ronneby

Föredragningslista  

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.

8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

12. Val av styrelse

·         Val av ordförande, 1 år

·         Val av kassör, 2 år

·         Val av ledamot 2 år

13. Val av valberedare

14. Inkomna motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Välkomna!

Nyhetsarkiv