Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse till
ÅRSMÖTE 2022
Heliga Kors Gospel
 
Datum 2022-03-28   kl 20:00    
Plats: Kyrkans Hus, Ronneby (i samband med körövning)
 
 
§ 1 Mötets öppnande                 
 
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
 
§ 3 Val av mötesordförande
 
§ 4 Val av mötessekreterare
 
§ 5 Val av person att justera protokollet tillika rösträknare. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse
 
§ 8 Ekonomisk berättelse
 
§ 9 Revisionsberättelse
     
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
 
§ 11 Verksamhetsplan
 
§ 12 Val av styrelse 
 
§ 13 Val av valberedning 
 
§ 14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 
§ 15 Mötets avslutande
 
 
Välkomna!
Styrelsen

Nyhetsarkiv